Rendelet a német lakosság áttelepítéséről

2016-01-19 14:35:25

Nagy Imre
Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek, vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az, aki Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt.

 12.330/1945. M. E. számú rendelet a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről

 
 
 
(Kihirdettetett 1945. dec. 29-én - M. K. 211. szám)
 
A minisztérium a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. évi november hó 20-án kelt és a magyarországi német lakosság Németországba való áttelepítéséről szóló határozat végrehajtásának tárgyában az 1945: XI. tc. 15. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli:
 
1. §. Németországba áttelepülni köteles az a magyar állampolgár, aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német nemzetiségűnek, vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, továbbá az,  aki Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német alakulatnak (SS) tagja volt.
 
2. §. (1) Az 1. § rendelkezése nem vonatkozik a nem német nemzetiségű (anyanyelvű) személy vele együttélő házastársára és kiskorú gyermekére, valamint a velük - már a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően is - közös háztartásban élő felmenőkre (szülők, nagyszülők), ha azok 65. életévüket 1945. évi december hó 15. napja előtt már betöltötték.
 
(2) Az 1. § rendelkezését nem kell alkalmazni arra, aki cselekvő tagja volt valamely demokratikus pártnak, vagy legalább 1940 óta tagja volt a Szakszervezeti Tanács kötelékébe tartozó valamely szakszervezetnek.
 
(3) Nem kell alkalmazni az 1. § rendelkezését azokra sem, akik bár német anyanyelvűnek, de magyar nemzetiségűnek vallották magukat, ha hitelt érdemlően igazolják, hogy a magyarsághoz való nemzethű magatartásukért üldöztetést szenvedtek.
 
(4) A (2) és (3) bekezdésben szabályozott mentesség kiterjed a feleségre (özvegyre), a kiskorú gyermekekre (kiskorú árvákra), valamint a velük - már a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően is közös háztartásban élő felmenőkre (szülők, nagyszülők) is.
 
(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti mentességeket nem lehet alkalmazni azokra, akik magyarosított nevüket német hangzásúra változtatták vissza, vagy a Volksbundnak, vagy valamely fasiszta szervezetnek, illetve katonai alakulatnak tagja voltak.
 
(6) A mentesítés kérdésében a belügyminiszter által kiküldött bizottság - jogorvoslat kizárásával - végérvényesen határoz.
 
3.  §. (1) Az áttelepülésre kötelezett személyeknek - tekintet nélkül arra, hogy az ország területén, vagy azon kívül tartózkodnak - minden ingatlan és ingó vagyonát a jelen rendelet hatálybalépése napjától   kezdődően  zár  alá  vettnek  kell  tekintetni,   a  tulajdonos (birtokos) abból semmit el nem idegeníthet és azt meg sem terhelheti. A zár alá vett készletekből (élelmiszer, takarmány, tüzelő, stb.) a tulajdonos (birtokos) csak a rendes háztartási és gazdasági szükségletének megfelelő mennyiséget használhatja fel.
 
(2) A zár alá vett vagyont leltározni kell. A leltárak elkészítéséhez és a leltárba vett vagyontárgyak megőrzéséhez szükséges szak személyzetet az illetékes miniszterek bocsátják rendelkezésre.
 
(3) Azt, hogy az áttelepülésre kötelezett milyen ingóságokat vihet magával, a belügyminiszter állapítja meg.
 
(4) Az (1) bekezdésben foglalt tilalmak megszegése, valamint a zár alá vett vagyontárgyak megrongálása, vagy megsemmisítése bűntett és büntetése tíz évig terjedhető fegyház.
 
4.  §. (1) Az áttelepülésre kötelezett személyeket (1. §) minden községben (városban) lakóházanként össze kell írni és a közös ház tartásban élő családonkint csoportosítva jegyzékbe kell foglalni. Külön névjegyzékbe kell foglalni azokat, akik az összeíráskor lakóhelyüktől távol voltak.
 
(2) Külön összeírást és névjegyzéket kell készíteni azokról, akikre az áttelepülési kötelezettség - a 2. §-ban foglaltak szerint - nem vonatkozik.
 
(3) Minden hatóság köteles a birtokában lévő és az összeírás céljára szükséges adatokat a községi elöljáróság rendelkezésére bocsátani.
 
5.  §. (1) Az áttelepülésre kötelezettek névjegyzékét a község (város) hirdetőtábláján ki kell függeszteni.
 
(2) A névjegyzékbe felvett személyek lakóhelyüket csak a községi rendőrhatóság engedélyével hagyhatják el. Ilyen engedély csak kivételesen indokolt esetben adható.
 
(3) Akik lakóhelyüket engedély nélkül elhagyják, vagy magukat az  áttelepülési  kötelezettség  alól  kivonják,  azokat  áttelepítésükig rendőrhatósági őrizetbe kell venni (internálni), ingó és ingatlan vagyonukat pedig el kell kobozni.
 
(4) Azokra a községekre vonatkozóan, ahol arra az áttelepítés zavartalan lebonyolítása érdekében szükség van, a belügyminiszter különleges forgalmi korlátozásokat rendelhet el.
 
6.  §. (1) Az áttelepítés végrehajtásának irányítására és ellen őrzésére a belügyminiszter miniszteri biztosokat küldhet ki.
 
(2) A miniszteri biztosnak az áttelepítéssel kapcsolatosan kiadott kiadott rendelkezéseit minden közigazgatási hatósági és hivatal köteles haladéktalanul végrehajtani.
 
(3) A miniszteri biztos rendelkezik a végrehajtásnál szükséges karhatalommal.
 
7.  §. (1) A jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatban szükséges részletes szabályokat - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a belügyminiszter állapítja meg.
 
(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és végrehajtásáról a belügyminiszter gondoskodik.
Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.